Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鴈NHẠN
Hán

NHẠN- Số nét: 15 - Bộ: HÁN 厂

ONガン
KUN かり
  かりがね
  • Cũng như chữ nhạn 雁.