Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厮TƯ
Hán

TƯ- Số nét: 14 - Bộ: HÁN 厂

ON
KUN こもの
  • Cũng như chữ tư 廝.