Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 卮CHI
Hán

CHI- Số nét: 05 - Bộ: TIẾT 卩

ON
KUN さかずき
  • Cái chén. Một chén rượu gọi là nhất chi 一卮, nguồn lợi giàn ra ngoài gọi là lậu chi 漏卮. Cũng viết là 巵.