Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 豸TRĨ,TRẠI
Hán

TRĨ,TRẠI- Số nét: 07 - Bộ: TRỈ 豸

ONタイ, チ
KUN むじな
  • Loài bò sát, loài sâu không có chân gọi là "trĩ" 豸, sâu có chân gọi là "trùng" 虫.
  • Giải được, như Tả truyện 左傳 nói "sử Khước tử sính kỳ chí, thứ hữu trĩ hồ" 使郤子逞其志,庶有豸乎 để cho Khước tử nó thích chí, ngõ hầu mới giải được mối họa chăng.
  • Một âm là "trại". "Giải trại" ?豸 con dê thần.