Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鳬PHÙ
Hán

PHÙ- Số nét: 09 - Bộ: ĐIỂU 鳥

ON
KUN けり
  かも
  • Tục dùng như chữ phù 鳧.