Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 髟TIÊU,BƯU
Hán

TIÊU,BƯU- Số nét: 10 - Bộ: TIÊU 髟

ONヒュウ, ヒョウ
KUN かみがしら
  かみかんむり
  • Tóc dài lượt thượt. Cũng đọc là chư bưu.