Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艮CẤN
Hán

CẤN- Số nét: 06 - Bộ: CẤN 艮

ONコン, ゴン
KUN うしとら
  • Quẻ "cấn" 艮. Một quẻ trong tám quẻ, "bát quái" 八卦, nghĩa là thôi, ngăn lại.
  • Bền.