Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 聿DUẬT
Hán

DUẬT- Số nét: 06 - Bộ: DUẬT 聿

ONイチ, イツ
KUN ふで
  ここに
  ふでづくり
  • Bèn, bui, chữ dùng làm tiếng phát ngữ.
  • Cái bút.