Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ HÀNH, HÀNG 行
Danh Sách Từ Của 行HÀNH,HÀNG
Hán

HÀNH,HÀNG- Số nét: 06 - Bộ: HÀNH, HÀNG 行

ONコウ, ギョウ, アン
KUN行く いく
  行く ゆく
  行き -ゆき
  -ゆき
  行き -いき
  -いき
  行う おこなう
  行なう おこなう
  いく
  なみ
  なめ
  みち
  ゆき
  ゆく
 • Bước đi, bước chân đi.
 • Làm ra, thi hành ra.
 • Đi, như "tống hành" 送行 đưa đi, "từ hành" 辭行 từ đi v.v. Vua chết gọi là đại hành 大行.
 • Không định hẳn, tạm thì. Như "hành thự" 行署 dinh quan đóng tạm.
 • Cái để dùng, của dùng. Như ngày xưa gọi "vàng, gỗ, nước, lửa, đất" là "ngũ hành" 金木水火土為五行 ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
 • Trải qua. Như "nhất hành tác lại" 一行作吏 làm quan qua một lần.
 • Sắp tới, dần đến. Như "hành niên ngũ thập" 行年五十 tuổi gần đến năm mươi, "hành tương tựu mộc" 行將就木 sắp chết.
 • Bài hát. Như "tràng ca hành" 長歌行 bài hát dài.
 • Lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo gọi là "hành".
 • Dường sá.
 • Biến đổi luôn không ngừng. Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là "hành uẩn" 行蘊.
 • Một âm là "hạnh". Dức hạnh, nết na, còn ở tâm là "đức" 德, thi hành ra là "hạnh" 行. Như "độc hạnh" 獨行 đức hạnh hơn người. Vì thế nhà Phật nói sửa mình trong sạch để thờ Phật gọi là "tu hạnh" 修行.
 • Lại một âm là "hàng". Hàng lối. Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một hàng 一行, vì thế gọi binh lính là "hàng ngũ" 一伍. Một dòng chữ cũng gọi là một hàng一行.
 • Cửa hàng. Một chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán cho tiện gọi là "hàng sạn" 行棧 hay "hàng gia" 行家.
 • Nghề nghiệp của trăm nghề. Người đồng nghiệp gọi là "đồng hàng" 同行, làm việc không khéo gọi là "ngoại hàng" 外行.
 • Một âm nữa là "hạng". Hạng thứ. Như "hạng nhất" 行一, "hạng nhị" 行二, v.v.
 • Hàng lũ. Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là "trượng nhân hạng" 仗人行.
 • "Hạng hạng" 行行 cứng cỏi.
1 | 2 | 3 | 4


Từ hánÂm hán việtNghĩa
渡る HÀNH,HÀNG ĐỘ lan rộng; lan ra
動計画 HÀNH,HÀNG ĐỘNG KẾ HỌA kế hoạch hành động
の先頭 HÀNH,HÀNG TIÊN ĐẦU đầu hàng; đầu dòng
HÀNH,HÀNG đi
HÀNH,HÀNG NHẠC,LẠC giải trí; sự giải trí
動を失う HÀNH,HÀNG ĐỘNG THẤT bó tay
ってください HÀNH,HÀNG hãy đi
かせる HÀNH,HÀNG cho đi
方不明(米兵) HÀNH,HÀNG PHƯƠNG BẤT MINH MỄ BINH vấn đề người mất tích
動する HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành sự
ったり来たりする HÀNH,HÀNG LAI đi đi lại lại
HÀNH,HÀNG cử hành;tổ chức; thực hiện; tiến hành; làm
方不明 HÀNH,HÀNG PHƯƠNG BẤT MINH sự lạc đường; sự mất tích
動する HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành động
HÀNH,HÀNG đi
HÀNH,HÀNG dòng;hàng
HÀNH,HÀNG ĐẦU đầu hàng; đầu dòng
HÀNH,HÀNG PHƯƠNG hướng đi
HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành động; sự hành động
HÀNH,HÀNG đi
HÀNH,HÀNG CÁCH sự cải cách hành chính; cải cách hành chính
政課 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH KHÓA phòng hành chính
列式 HÀNH,HÀNG LIỆT THỨC định thức
き違い HÀNH,HÀNG VI sự hiểu lầm;sự lạc (thư từ)
HÀNH,HÀNG GIAN nội dung trong dòng chữ; khoảng cách giữa các dòng
政組織 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH TỔ CHỨC bộ máy nhà nước;tổ chức hành chính
列する HÀNH,HÀNG LIỆT rước;rước kiệu
き過ぎ HÀNH,HÀNG QUÁ sự đi quá
HÀNH,HÀNG KIM tiền ngân hàng
政権 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUYỀN quyền hành chính
列する HÀNH,HÀNG LIỆT xếp hàng
き渡る HÀNH,HÀNG ĐỘ lan rộng; lan ra
進曲 HÀNH,HÀNG TIẾN,TẤN KHÚC hành quân ca;khúc hành tiến; khúc diễu hành; khúc hành quân
政官 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUAN cơ quan hành chính; cơ quan nhà nước
列して HÀNH,HÀNG LIỆT HÀNH,HÀNG kéo đi
き止まり HÀNH,HÀNG CHỈ điểm cuối; điểm kết
進する HÀNH,HÀNG TIẾN,TẤN diễu hành
政・商業・運輸のための電子データ交換規則 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH THƯƠNG NGHIỆP VẬN THÂU ĐIỆN TỬ,TÝ GIAO HOÁN QUY TẮC Quy tắc trao đổi dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác hành chính, thương mại và giao thông
HÀNH,HÀNG LIỆT du hành;hàng người; đoàn người; đám rước
き来する HÀNH,HÀNG LAI đi đi lại lại;đi lại (giao thiệp)
HÀNH,HÀNG TIẾN,TẤN cuộc diễu hành; diễu hành
政に関するアジア太平洋地域機関 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUAN THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỊA VỰC CƠ,KY QUAN Cơ quan hành chính phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương
儀作法 HÀNH,HÀNG NGHI TÁC PHÁP Phép xã giao; nghi thức xã giao; nghi thức; nghi thức chào hỏi; cách thưa gửi; cách đối xử; cách ứng xử; phép đối nhân xử thế; cách đối nhân xử thế
き来 HÀNH,HÀNG LAI đi đi lại lại; đi lại
HÀNH,HÀNG QUÂN sự hành quân; cuộc hành quân; hành quân
HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH hành chính;hành chính (hành chánh)
HÀNH,HÀNG NGHI cách cư xử
き届く HÀNH,HÀNG GIỚI cực kỳ cẩn thận; cực kỳ kỹ lưỡng; cực kỳ tỷ mỉ
HÀNH,HÀNG TÍCH Hành vi
HÀNH,HÀNG THÀNH bất ngờ; đột ngột
使 HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ sự hành động; sự tiến hành
き先 HÀNH,HÀNG TIÊN đích đến; nơi đến
HÀNH,HÀNG GIẢ người khổ hạnh; người hành hương; người tu luyện; người tu hành
HÀNH,HÀNG NIÊN tuổi khi chết đi; tuổi hưởng thọ; tuổi hưởng dương
HÀNH,HÀNG NHÂN Khách qua đường; khách bộ hành
きますか HÀNH,HÀNG có đi không
HÀNH,HÀNG TRÌNH chuyến;hành trình
官庁 HÀNH,HÀNG QUAN SẢNH cơ quan quản lý hành chính; cơ quan hành chính; cơ quan nhà nước
HÀNH,HÀNG SỰ hội hè;sự kiện
きなさい HÀNH,HÀNG hãy đi
HÀNH,HÀNG VI hành vi; hành động
HÀNH,HÀNG TƯ,TY trọng tài Sumo
の末尾 HÀNH,HÀNG MẠT VĨ cuối hàng; cuối dòng
HÀNH,HÀNG sự đi lại
PHI HÀNH,HÀNG PHỤC đồng phục phi hành
止め THÔNG HÀNH,HÀNG CHỈ cấm đi lại
錯誤 THI HÀNH,HÀNG THÁC NGỘ cái sai phát hiện khi chạy thử; lỗi phát hiện khi thử
PHÁT HÀNH,HÀNG SỞ nhà xuất bản
する LỮ HÀNH,HÀNG đi du lịch; du lịch; đi xa
する VĨ HÀNH,HÀNG theo đuôi; bám sát
NAM HÀNH,HÀNG Đi về phía nam
HÀNH,HÀNG đi với
士グループ PHI HÀNH,HÀNG SỸ,SĨ phi đội
する THÔNG HÀNH,HÀNG đi lại
GIÁC HÀNH,HÀNG con Hậu (cờ vua)
する TỤC HÀNH,HÀNG tiếp tục; tiếp diễn
市場 PHÁT HÀNH,HÀNG THỊ TRƯỜNG thị trường phát hành
する QUYẾT HÀNH,HÀNG cương quyết;hành xử
LỮ HÀNH,HÀNG lữ hành;sự đi lại; sự du lịch
ÁC HÀNH,HÀNG Hành động xấu; hành động sai trái
する CƯỜNG HÀNH,HÀNG cưỡng chế; ép buộc; thúc ép;kiên quyết tiến hành; quyết tâm;nỡ;nỡ lòng
VĨ HÀNH,HÀNG sự theo đuôi; sự bám sát
ÁO HÀNH,HÀNG chiều sâu
PHI HÀNH,HÀNG SỸ,SĨ Phi công
する VẬN HÀNH,HÀNG vận hành
THÔNG HÀNH,HÀNG sự đi lại
TỤC HÀNH,HÀNG bản tóm tắt
会社 PHÁT HÀNH,HÀNG HỘI XÃ công ty phát hành
者天国 BỘ HÀNH,HÀNG GIẢ THIÊN QUỐC phố dành cho người đi bộ
規則 THI,THÍ HÀNH,HÀNG QUY TẮC quy tắc thi hành
TÍNH,TÁNH HÀNH,HÀNG tính cách và hành vi
CƯỜNG HÀNH,HÀNG việc kiên quyết tiến hành; sự thúc ép; sự ép buộc; sự bắt buộc; ép buộc; thúc ép; bắt buộc; ép
可能性 THỰC HÀNH,HÀNG KHẢ NĂNG TÍNH,TÁNH khả năng thực hiện
ÁO HÀNH,HÀNG chiều sâu
を積む THIỆN HÀNH,HÀNG TÍCH phục thiện
BẶC HÀNH,HÀNG CHẨN Bệnh ecpet mảng tròn (y)
PHI HÀNH,HÀNG TRƯỜNG phi trường;sân bay
VẬN HÀNH,HÀNG sự vận hành; sự chuyển động
スケジュール PHÁT HÀNH,HÀNG chương trình phát hành
BỘ HÀNH,HÀNG GIẢ kẻ bộ hành
1 | 2 | 3 | 4