Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ HÀNH, HÀNG 行
Danh Sách Từ Của 行HÀNH,HÀNG
Hán

HÀNH,HÀNG- Số nét: 06 - Bộ: HÀNH, HÀNG 行

ONコウ, ギョウ, アン
KUN行く いく
  行く ゆく
  行き -ゆき
  -ゆき
  行き -いき
  -いき
  行う おこなう
  行なう おこなう
  いく
  なみ
  なめ
  みち
  ゆき
  ゆく
 • Bước đi, bước chân đi.
 • Làm ra, thi hành ra.
 • Đi, như "tống hành" 送行 đưa đi, "từ hành" 辭行 từ đi v.v. Vua chết gọi là đại hành 大行.
 • Không định hẳn, tạm thì. Như "hành thự" 行署 dinh quan đóng tạm.
 • Cái để dùng, của dùng. Như ngày xưa gọi "vàng, gỗ, nước, lửa, đất" là "ngũ hành" 金木水火土為五行 ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
 • Trải qua. Như "nhất hành tác lại" 一行作吏 làm quan qua một lần.
 • Sắp tới, dần đến. Như "hành niên ngũ thập" 行年五十 tuổi gần đến năm mươi, "hành tương tựu mộc" 行將就木 sắp chết.
 • Bài hát. Như "tràng ca hành" 長歌行 bài hát dài.
 • Lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo gọi là "hành".
 • Dường sá.
 • Biến đổi luôn không ngừng. Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là "hành uẩn" 行蘊.
 • Một âm là "hạnh". Dức hạnh, nết na, còn ở tâm là "đức" 德, thi hành ra là "hạnh" 行. Như "độc hạnh" 獨行 đức hạnh hơn người. Vì thế nhà Phật nói sửa mình trong sạch để thờ Phật gọi là "tu hạnh" 修行.
 • Lại một âm là "hàng". Hàng lối. Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một hàng 一行, vì thế gọi binh lính là "hàng ngũ" 一伍. Một dòng chữ cũng gọi là một hàng一行.
 • Cửa hàng. Một chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán cho tiện gọi là "hàng sạn" 行棧 hay "hàng gia" 行家.
 • Nghề nghiệp của trăm nghề. Người đồng nghiệp gọi là "đồng hàng" 同行, làm việc không khéo gọi là "ngoại hàng" 外行.
 • Một âm nữa là "hạng". Hạng thứ. Như "hạng nhất" 行一, "hạng nhị" 行二, v.v.
 • Hàng lũ. Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là "trượng nhân hạng" 仗人行.
 • "Hạng hạng" 行行 cứng cỏi.
1 | 2 | 3 | 4


Từ hánÂm hán việtNghĩa
進曲 HÀNH,HÀNG TIẾN,TẤN KHÚC hành quân ca;khúc hành tiến; khúc diễu hành; khúc hành quân
政官 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUAN cơ quan hành chính; cơ quan nhà nước
列して HÀNH,HÀNG LIỆT HÀNH,HÀNG kéo đi
き止まり HÀNH,HÀNG CHỈ điểm cuối; điểm kết
進する HÀNH,HÀNG TIẾN,TẤN diễu hành
政・商業・運輸のための電子データ交換規則 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH THƯƠNG NGHIỆP VẬN THÂU ĐIỆN TỬ,TÝ GIAO HOÁN QUY TẮC Quy tắc trao đổi dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác hành chính, thương mại và giao thông
HÀNH,HÀNG LIỆT du hành;hàng người; đoàn người; đám rước
き来する HÀNH,HÀNG LAI đi đi lại lại;đi lại (giao thiệp)
HÀNH,HÀNG TIẾN,TẤN cuộc diễu hành; diễu hành
政に関するアジア太平洋地域機関 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUAN THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỊA VỰC CƠ,KY QUAN Cơ quan hành chính phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương
儀作法 HÀNH,HÀNG NGHI TÁC PHÁP Phép xã giao; nghi thức xã giao; nghi thức; nghi thức chào hỏi; cách thưa gửi; cách đối xử; cách ứng xử; phép đối nhân xử thế; cách đối nhân xử thế
き来 HÀNH,HÀNG LAI đi đi lại lại; đi lại
HÀNH,HÀNG QUÂN sự hành quân; cuộc hành quân; hành quân
HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH hành chính;hành chính (hành chánh)
HÀNH,HÀNG NGHI cách cư xử
き届く HÀNH,HÀNG GIỚI cực kỳ cẩn thận; cực kỳ kỹ lưỡng; cực kỳ tỷ mỉ
HÀNH,HÀNG TÍCH Hành vi
HÀNH,HÀNG THÀNH bất ngờ; đột ngột
使 HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ sự hành động; sự tiến hành
き先 HÀNH,HÀNG TIÊN đích đến; nơi đến
HÀNH,HÀNG GIẢ người khổ hạnh; người hành hương; người tu luyện; người tu hành
HÀNH,HÀNG NIÊN tuổi khi chết đi; tuổi hưởng thọ; tuổi hưởng dương
HÀNH,HÀNG NHÂN Khách qua đường; khách bộ hành
きますか HÀNH,HÀNG có đi không
HÀNH,HÀNG TRÌNH chuyến;hành trình
官庁 HÀNH,HÀNG QUAN SẢNH cơ quan quản lý hành chính; cơ quan hành chính; cơ quan nhà nước
HÀNH,HÀNG SỰ hội hè;sự kiện
きなさい HÀNH,HÀNG hãy đi
HÀNH,HÀNG VI hành vi; hành động
HÀNH,HÀNG TƯ,TY trọng tài Sumo
の末尾 HÀNH,HÀNG MẠT VĨ cuối hàng; cuối dòng
HÀNH,HÀNG sự đi lại
渡る HÀNH,HÀNG ĐỘ lan rộng; lan ra
動計画 HÀNH,HÀNG ĐỘNG KẾ HỌA kế hoạch hành động
の先頭 HÀNH,HÀNG TIÊN ĐẦU đầu hàng; đầu dòng
HÀNH,HÀNG đi
HÀNH,HÀNG NHẠC,LẠC giải trí; sự giải trí
動を失う HÀNH,HÀNG ĐỘNG THẤT bó tay
ってください HÀNH,HÀNG hãy đi
かせる HÀNH,HÀNG cho đi
方不明(米兵) HÀNH,HÀNG PHƯƠNG BẤT MINH MỄ BINH vấn đề người mất tích
動する HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành sự
ったり来たりする HÀNH,HÀNG LAI đi đi lại lại
HÀNH,HÀNG cử hành;tổ chức; thực hiện; tiến hành; làm
方不明 HÀNH,HÀNG PHƯƠNG BẤT MINH sự lạc đường; sự mất tích
動する HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành động
HÀNH,HÀNG đi
HÀNH,HÀNG dòng;hàng
HÀNH,HÀNG ĐẦU đầu hàng; đầu dòng
HÀNH,HÀNG PHƯƠNG hướng đi
HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành động; sự hành động
HÀNH,HÀNG đi
HÀNH,HÀNG CÁCH sự cải cách hành chính; cải cách hành chính
政課 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH KHÓA phòng hành chính
列式 HÀNH,HÀNG LIỆT THỨC định thức
き違い HÀNH,HÀNG VI sự hiểu lầm;sự lạc (thư từ)
HÀNH,HÀNG GIAN nội dung trong dòng chữ; khoảng cách giữa các dòng
政組織 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH TỔ CHỨC bộ máy nhà nước;tổ chức hành chính
列する HÀNH,HÀNG LIỆT rước;rước kiệu
き過ぎ HÀNH,HÀNG QUÁ sự đi quá
HÀNH,HÀNG KIM tiền ngân hàng
政権 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUYỀN quyền hành chính
列する HÀNH,HÀNG LIỆT xếp hàng
き渡る HÀNH,HÀNG ĐỘ lan rộng; lan ra
TOẠI HÀNH,HÀNG sự hoàn thành; thành quả; thành tích; hoàn thành
する TRỰC HÀNH,HÀNG PHI HÀNH,HÀNG bay thẳng
LƯU HÀNH,HÀNG PHỤC quần áo hợp thời;thời trang
BÌNH HÀNH,HÀNG bình hành;sự song song; sự song hành
THỰC HÀNH,HÀNG chấp hành;thi hành;thực hành
CHẤP HÀNH,HÀNG sự chấp hành
方正な人 PHẨM HÀNH,HÀNG PHƯƠNG CHÍNH NHÂN người có hành vi chính đáng
SAN HÀNH,HÀNG sự ấn loát; sự phát hành; ấn loát; phát hành
禁止空域 PHI HÀNH,HÀNG CẤM CHỈ KHÔNG,KHỐNG VỰC khu vực cấm bay
NẠN,NAN HÀNH,HÀNG Hình phạt
状況 TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG TRẠNG HUỐNG quá trình tiến triển
する TRỰC HÀNH,HÀNG đi thẳng
犯で HIỆN HÀNH,HÀNG PHẠM bắt quả tang; bắt tại chỗ; bắt tận tay
性耳下腺炎 LƯU HÀNH,HÀNG TÍNH,TÁNH NHĨ HẠ TUYẾN VIÊM bệnh quai bị
者小切手 LỮ HÀNH,HÀNG GIẢ TIỂU THIẾT THỦ séc du lịch
方正 PHẨM HÀNH,HÀNG PHƯƠNG CHÍNH hành vi chính đáng; hành vi không thể chê trách
BẤT HÀNH,HÀNG TÍCH hạnh kiểm kém; sự trác táng
機渡し PHI HÀNH,HÀNG CƠ,KY ĐỘ giao trên máy bay
携帯する TÙY HÀNH,HÀNG HUỀ ĐỚI,ĐÁI mang theo
TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG HÌNH thể tiến hành (ngữ pháp)
TRỰC HÀNH,HÀNG đi suốt; chạy suốt
法規 HIỆN HÀNH,HÀNG PHÁP QUY Qui định hiện hành
LƯU HÀNH,HÀNG lưu hành; thịnh hành
LỮ HÀNH,HÀNG GIẢ khách lữ hành;người du lịch
する CỬ HÀNH,HÀNG ăn mừng;cử hành
ĐỨC HÀNH,HÀNG GIẢ hiền sĩ
の良い PHẨM HÀNH,HÀNG LƯƠNG nết tốt
BẤT HÀNH,HÀNG TRẠNG trác táng
機券 PHI HÀNH,HÀNG CƠ,KY KHOÁN vé máy bay
する TÙY HÀNH,HÀNG đi kèm;đi theo
する TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG tiến hành
時間 TẨU HÀNH,HÀNG THỜI GIAN thời gian chạy
HIỆN HÀNH,HÀNG hiện hành
する LƯU HÀNH,HÀNG thịnh hành
総局 LỮ HÀNH,HÀNG TỔNG CỤC,CUỘC tổng cục du lịch
ĐỨC HÀNH,HÀNG đức hạnh;hành động đạo đức;hiền đức
1 | 2 | 3 | 4