Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 臣THẦN
Hán

THẦN- Số nét: 07 - Bộ: THẦN 臣

ONシン, ジン
KUN おみ
  たか
 
  とみ
 
  • Bầy tôi. Quan ở trong nước có vua gọi là "thần".
  • Kẻ chịu thống thuộc dưới quyền người cũng gọi là "thần". Như "thần bộc" 臣僕 tôi tớ, "thần thiếp" 臣妾 nàng hầu, v.v. Ngày xưa gọi những kẻ làm quan hai họ là "nhị thần" 貳臣.
  • Cổ nhân nói chuyện với bạn cũng hay xưng là "thần" 臣, cũng như bây giờ xưng là "bộc" 僕.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THẦN DÂN thần dân
THẦN HẠ lão bộc; quản gia; người hầu cận; người tùy tùng
BẤT THẦN Sự không trung thành; sự bội tín
NỊNH THẦN Triều thần xảo trá; kẻ phản bội
HÃNH THẦN trung thần; cận thần thân tín
QUÂN THẦN chủ tớ
ĐẠI THẦN bộ trưởng;thượng thư
SỦNG THẦN sủng thần; triều thần được sủng ái
ĐÌNH THẦN quan cận thần
TRIỀU,TRIỆU THẦN triều thần; cận thần
左大 TẢ ĐẠI THẦN đại thần cánh tả
内大 NỘI ĐẠI THẦN quan nội chính
外務大 NGOẠI VỤ ĐẠI THẦN ngoại trưởng; bộ trưởng bộ ngoại giao
国務大 QUỐC VỤ ĐẠI THẦN quốc vụ khanh
反逆大 PHẢN NGHỊCH ĐẠI THẦN gian thần
厚生大 HẬU SINH ĐẠI THẦN Bộ trưởng Bộ y tế và phúc lợi
内務大 NỘI VỤ ĐẠI THẦN Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
海軍大 HẢI QUÂN ĐẠI THẦN Bộ trưởng hải quân
総理大 TỔNG LÝ ĐẠI THẦN thủ tướng
内閣総理大 NỘI CÁC TỔNG LÝ ĐẠI THẦN Thủ tướng
農林水産大 NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẠI THẦN Bộ trưởng bộ nông lâm ngư nghiệp