Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 歹NGẠT,ĐÃI
Hán

NGẠT,ĐÃI- Số nét: 04 - Bộ: NGẠT 歹

ONガツ
KUN がつへん
  • Xương tàn.
  • Tục đọc là chữ "đãi". Tồi, xấu.