Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 央ƯƠNG
Hán

ƯƠNG- Số nét: 05 - Bộ: CỔN 丨

ONオウ
KUN あきら
 
 
  さと
  ちか
  てる
  なか
  ひさ
  ひろ
 
  • Ở giữa.
  • Nửa. Như dạ vị ương 夜未央 đêm chưa quá nửa đêm.
  • Cầu cạnh. Như ương nhân tác bảo 央人作保 cầu cạnh người làm bầu chủ.
  • Ương ương 央央 rờ rỡ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
直轄 TRUNG ƯƠNG TRỰC HẠT trực thuộc trung ương
TRUNG ƯƠNG trung ương
アジア TRUNG ƯƠNG Trung Á
処理装置 TRUNG ƯƠNG XỬ,XỨ LÝ TRANG TRỊ Bộ Điều khiển Trung tâm
TRUNG ƯƠNG KHẨU cổng chính
執行委員会 TRUNG ƯƠNG CHẤP HÀNH,HÀNG ỦY VIÊN HỘI ban chấp hành trung ương
委員 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN ủy viên trung ương
委員会 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban trung ương
情報局 TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO CỤC,CUỘC Cơ quan Tình báo Trung ương
準備銀行 TRUNG ƯƠNG CHUẨN BỊ NGÂN HÀNH,HÀNG Ngân hàng Dự trữ Trung ương
CHẤN ƯƠNG tâm động đất
販売機構 TRUNG ƯƠNG PHIẾN MẠI CƠ,KY CẤU Tổ chức Bán hàng Trung ương
TRUNG ƯƠNG BỘ khu vực trung tâm
銀行 TRUNG ƯƠNG NGÂN HÀNH,HÀNG ngân hàng trung ương
銀行割引歩合 TRUNG ƯƠNG NGÂN HÀNH,HÀNG CÁT DẪN BỘ HỢP suất chiết khấu chính thức
党の中委員会 ĐẢNG TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban chấp hành trung ương đảng
欧州中銀行 ÂU CHÂU TRUNG ƯƠNG NGÂN HÀNH,HÀNG Ngân hàng Trung ương Châu Âu
欧州中銀行制度 ÂU CHÂU TRUNG ƯƠNG NGÂN HÀNH,HÀNG CHẾ ĐỘ Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu
労働党中委員会 LAO ĐỘNG ĐẢNG TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban trung ương đảng lao động
東アジア・太平洋中銀行役員会議 ĐÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG TRUNG ƯƠNG NGÂN HÀNH,HÀNG DỊCH VIÊN HỘI NGHỊ Cuộc họp các nhà điều hành Ngân hàng Trung ương Đông á và Thái Bình Dương