Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 弘HOẰNG
Hán

HOẰNG- Số nét: 05 - Bộ: CUNG 弓

ONコウ, グ
KUN弘い ひろい
  ひろ
  ひろし
  ひろむ
  みつ
 
  こお
  • Lớn, mở rộng ra, làm cho rộng lớn hơn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HOẰNG THỆ lời thề vĩ đại của Phật
HOẰNG HÓA cứng lại