Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 加GIA
Hán

GIA- Số nét: 05 - Bộ: LỰC 九

ON
KUN加える くわえる
  加わる くわわる
  • Thêm.
  • Chất thêm. Như vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.
  • Hơn. Như gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
入する GIA NHẬP gia nhập; tham gia; đăng ký tham gia
GIA TOÁN phép cộng
盟する GIA MINH gia nhập
GIA MINH sự gia nhập; sự tham gia; gia nhập; tham gia
減乗除 GIA GIẢM THỪA TRỪ phép cộng trừ nhân chia
GIA GIẢM sự giảm nhẹ; sự tăng giảm; sự điều chỉnh
GIA PHÁP phép cộng
工機械 GIA CÔNG CƠ,KY GIỚI máy chế biến
工品 GIA CÔNG PHẨM sản phẩm đã gia công; sản phẩm đã chế biến; sản phẩm gia công; hàng gia công; sản phẩm chế biến; hàng chế biến
工する GIA CÔNG biến chế;gia công
GIA CÔNG gia công; sản xuất
害者 GIA HẠI GIẢ người tấn công
入する GIA NHẬP đi vào;đi vô;gia nhập; tham gia; đăng ký tham gia;vào
GIA NHẬP gia nhập; tham gia
わる GIA gia nhập; tham gia; tăng thêm; tăng cường
える GIA thêm vào; tính cả vào; gia tăng; làm cho tăng lên
算符号 GIA TOÁN PHÙ HIỆU dấu cộng
GIA TỐC sự gia tốc; sự làm nhanh thêm
速する GIA TỐC gia tốc; làm nhanh thêm; thúc mau
速度 GIA TỐC ĐỘ độ gia tốc
引受 THAM GIA DẪN THỤ,THỌ bên tham gia;chấp nhận danh dự
THAM GIA sự tham gia; sự tham dự
する THAM GIA tham gia
する THAM GIA chơi;góp mặt;kết nạp;tham
引受第三者による手形 THAM GIA DẪN THỤ,THỌ ĐỆ TAM GIẢ THỦ HÌNH chấp nhận danh dự hối phiếu
する PHÓ GIA thêm vào; cộng thêm vào
する PHÓ GIA đính;kèm;kèm cặp;phụ dưỡng
する BỘI GIA gấp bội
する BỘI GIA gấp đôi
BỘI GIA sự gấp đôi
価値サービス PHÓ GIA GIÁ TRỊ dịch vụ giá trị gia tăng
価値税 PHÓ GIA GIÁ TRỊ THUẾ thuế giá trị gia tăng
PHÓ GIA THUẾ Thuế bổ sung
THIÊM GIA VẬT chất phụ gia
注文 TRUY GIA CHÚ VĂN đơn hàng bổ sung
条項 TRUY GIA ĐIỀU HẠNG điều khoản bổ sung
料金 TRUY GIA LIỆU KIM chi phí phụ thêm
保険条項 TRUY GIA BẢO HIỂM ĐIỀU HẠNG điều khoản bảo hiểm bổ sung
保険料 TRUY GIA BẢO HIỂM LIỆU phí bảo hiểm bổ sung;phí bảo hiểm phụ
保険 TRUY GIA BẢO HIỂM bảo hiểm bổ xung;bảo hiểm phụ
予算 TRUY GIA DỰ TOÁN Ngân quỹ bổ sung
クレーム TRUY GIA khiếu nại bổ sung
する TRUY GIA thêm
TRUY GIA sự thêm vào
記録型CD TRUY GIA KÝ LỤC HÌNH Đĩa nén-Có thể ghi lại được; CD-R
輸入 TRUY GIA THÂU NHẬP nhập khẩu bổ xung
LŨY GIA sự tăng thêm; sự gia tăng
THIÊM GIA TỀ thuốc phụ gia; chất phụ gia
する THIÊM GIA thêm vào; gia thêm
THIÊM GIA sự thêm vào
運賃 TRUY GIA VẬN NHẪM cước phụ
NHẬT GIA Nhật bản và Canada
GIA ngoài ra; thêm vào đó
えて GIA ngoài ra; thêm vào đó
する TĂNG GIA gia tăng; thêm vào
TĂNG GIA sự gia tăng; sự thêm vào
PHÓ GIA phụ thêm;sự thêm vào; sự cộng thêm vào
資本 THAM GIA TƯ BẢN phần vốn tham gia
THAM GIA GIẢ các bên tham gia;các bên tham gia hiệp định;người tham gia
電子速器 ĐIỆN TỬ,TÝ GIA TỐC KHÍ máy gia tốc điện tử
いい GIA GIẢM đại khái; tàm tạm; một vừa hai phải;mơ hồ; không rõ ràng;một vừa hai phải; vừa phải; trọ trẹ; tàm tạm
いい減な GIA GIẢM bông đùa;dối trá
いい減にしなさい GIA GIẢM đủ rồi!; thôi đi!
いい減にする GIA GIẢM chấm dứt; vượt qua khỏi; thoát khỏi sự ràng buộc nào đó ở mức độ quá mức cho phép; dừng; đừng; cho xin đi
付けえる PHÓ GIA thêm vào
年功 NIÊN CÔNG GIA BỔNG sự tăng lương theo thâm niên
通過工貿易 THÔNG QUÁ GIA CÔNG MẬU DỊ,DỊCH buôn bán gia công chuyển khẩu
侮辱をえる VŨ,VỤ NHỤC GIA bạt tai
保険追 BẢO HIỂM TRUY GIA SỞ giấy bổ sung bảo hiểm
入札にわる NHẬP TRÁT GIA bỏ thầu
中継的工貿易 TRUNG KẾ ĐÍCH GIA CÔNG MẬU DỊ,DỊCH buôn bán gia công chuyển khẩu
改良型圧水炉 CẢI LƯƠNG HÌNH GIA ÁP THỦY LÒ Lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén kiểu cải tiến
それにえて GIA thêm vào đó
朱筆をえる CHU,CHÂU BÚT GIA việc dùng bút mực đỏ để chữa lỗi
経済付価値 KINH TẾ PHÓ GIA GIÁ TRỊ giá trị gia tăng về mặt kinh tế
同一輸出工区内にある企業間の取引 ĐỒNG NHẤT THÂU XUẤT GIA CÔNG KHU NỘI XÍ NGHIỆP GIAN THỦ DẪN Các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất
デジタル入者線 GIA NHẬP GIẢ TUYẾN Đường Đăng ký kỹ thuật số
試験に参する THI NGHIỆM THAM GIA dự thi;thi cử
グループに入する GIA NHẬP nhập bọn
日ましに増する NHẬT TĂNG GIA càng ngày càng tăng
共同作業に参する CỘNG ĐỒNG TÁC NGHIỆP THAM GIA đóng góp