Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叱SẤT
Hán

SẤT- Số nét: 05 - Bộ: KHẨU 口

ONシツ, シチ
KUN叱る しかる
  • Quát.
  • Kêu lên. Như sất danh thỉnh an 叱名請安 kêu tên mình lên mà hỏi thăm người trên (trong thư từ thường dùng).


Từ hánÂm hán việtNghĩa
責する SẤT TRÁCH trách cứ;trách móc
SẤT gắt;la;la mắng;la rầy;mắng mỏ; quở trách; trách mắng;quở mắng