Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禾HÒA
Hán

HÒA- Số nét: 05 - Bộ: HÒA 禾

ON
KUN いね
  のぎ
  のぎへん
  • Lúa, lúa chưa cắt rơm rạ đi gọi là hòa.