Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 阡THIÊN
Hán

THIÊN- Số nét: 06 - Bộ: PHỤ 阝、阜

ONセン
  • "Thiên mạch" 阡陌 bờ ruộng, bờ ruộng về mặt phía đông phía tây gọi là "mạch", về mặt phía nam phía bắc gọi là "thiên".
  • Đường lối trong bãi tha ma. Như "tân thiên" 新阡 mả mới.