Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 爻HÀO
Hán

HÀO- Số nét: 04 - Bộ: HÀO 爻

ONコウ
KUN爻る まじわる
  めめ
  • Vạch bát quái, mỗi quẻ trong Kinh Dịch chia ra sáu hào. Hào nghĩa là giao nhau.