Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丐CÁI
Hán

CÁI- Số nét: 04 - Bộ: NHẤT 一

ONカイ
KUN丐う こう
  • Xin. Như khất cái 乞丐 người ăn mày, ăn xin.
  • Cho. Như thiêm cái hậu nhân 沾丐後人 để ơn lại cho người sau.