Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 从TÒNG
Hán

TÒNG- Số nét: 04 - Bộ: NHÂN 人

ONショウ, ジュウ, ジュ
KUN从う したがう
  从える したがえる
  より
  • Cùng nghĩa như chữ tòng 從 theo.