Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 尹DUẪN
Hán

DUẪN- Số nét: 04 - Bộ: PHIỆT ノ

ONイン
KUN おさ
  尹す ただす
  ちか
  • Trị, chính.
  • Tên quan, chức trùm trưởng. Như sư duẫn 師尹 quan tướng quốc, huyện duẫn 線尹 quan huyện, v.v.
  • Thành tín.