Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 片PHIẾN
Hán

PHIẾN- Số nét: 04 - Bộ: PHIẾN 片

ONヘン
KUN かた-
  かた
  • Mảnh, vật gì mỏng mà phẳng đều gọi là "phiến", như "mộc phiến" 木片 tấm ván, "chỉ phiến" 紙片 mảnh giấy.
  • Nửa, "phiến ngôn khả dĩ chiết ngục" 片言折獄 (Luận Ngữ 論語) nửa lời khả dĩ đoán xong ngục.
  • Tục gọi cái danh thiếp là "phiến".
  • Ngoài sớ tâu ra lại kèm thêm một mảnh trình bày việc khác gọi là "phụ phiến" 附片.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
思い PHIẾN TƯ sự yêu đơn phương; tình đơn phương
寄る PHIẾN KÝ nghiêng; lệch; không cân bằng; không công bằng
務手形決済 PHIẾN VỤ THỦ HÌNH QUYẾT TẾ bù trừ một chiều
PHIẾN TRẮC một bên
仮名 PHIẾN GIẢ DANH chữ katakana; chữ cứng (tiếng Nhật)
付ける PHIẾN PHÓ cất;dẹp;dọn;dọn dẹp; làm sạch; hoàn tất; giải quyết
付ける PHIẾN PHÓ sắp đặt
付く PHIẾN PHÓ được hoàn thành; kết thúc; được giải quyết; được dọn dẹp
PHIẾN DIỆN phiến diện
PHIẾN ÔI góc; góc khuất
道切符 PHIẾN ĐẠO THIẾT PHÙ vé một chiều
PHIẾN ĐẠO một chiều; một lượt
PHIẾN MỤC chột mắt;một mắt; sự chột mắt
栗粉 PHIẾN LẬT PHẤN bột năng
PHIẾN PHƯƠNG một hướng; một chiều; một chiếc; một bên
PHIẾN THỦ một tay
A,Á PHIẾN thuốc phiện
THIẾT PHIẾN sắt vụn; lá thép
にする TẾ PHIẾN băm;băm nát
PHÁ PHIẾN mảnh vụn; mảnh vỡ
MỘC PHIẾN khối gỗ; súc gỗ;mảnh gỗ; miếng gỗ;mẩu gỗ; miếng gỗ vụn
ĐOÀN,ĐOẠN PHIẾN mảnh; mảnh vỡ; phần rời rạc
付け HẬU PHIẾN PHÓ sự dọn dẹp sau khi xong việc
THIẾT PHIẾN bông tuyết; vết cắt
本を付ける BẢN PHIẾN PHÓ cất sách