Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 气KHÍ,KHẤT
Hán

KHÍ,KHẤT- Số nét: 04 - Bộ: KHÍ 気

ONキ, ケ
KUN いき
  きがまえ
  • Hơi, khí mây.
  • Một âm là "khất". Xin, nguyên là chữ "khất" 乞.