Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 殳THÙ
Hán

THÙ- Số nét: 04 - Bộ: THÙ 殳

ONシュ
KUN また
  ほこ
  ほこつくり
  るまた
  • Cái thù, một thứ đồ binh dài một trượng hai thước, không có mũi nhọn.