Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 刄LẠNG
Hán

LẠNG- Số nét: 03 - Bộ: ĐAO 刀

ONジン, ニン
KUN
  やいば
  刄る きる
  • Cũng như chữ 兩.