Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巛XUYÊN
Hán

XUYÊN- Số nét: 03 - Bộ: XUYÊN 川、巛

ONセン
KUN かわ
  まがりがわ