Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 云VÂN
Hán

VÂN- Số nét: 04 - Bộ: NHỊ ニ

ONウン
KUN云う いう
  ここに
  • Rằng. Như ngữ vân 語云 nhời quê nói rằng.
  • Vân vân v.v. nhời kể các sự còn dài, chỉ kể một hai cái làm mẫu. Như làng tôi có dệt vải, vóc, nhiễu, v.v.
  • Nhung nhúc. Như vạn vật vân vân 萬物云云 muôn vật nhung nhúc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
VÂN VI nói và làm
VÂN VI nói và làm