Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 引DẪN
Hán

DẪN- Số nét: 04 - Bộ: CUNG 弓

ONイン
KUN引く ひく
  引き ひき
  引き- ひき-
  引き -びき
  引ける ひける
  いな
  ひき
  ひけ
  びき
 • Dương cung, như "dẫn mãn" 引滿 dương hết cữ cung.
 • Dắt, như "dẫn nhi tiến chi" 引而進之 dắt mà tiến lên. Hai bên cùng dắt dẫn với nhau gọi là "dẫn thằng" 引繩, cùng tiến cử nhau lên con đường vẻ vang gọi là "dẫn trọng" 引重 hay "cấp dẫn" 汲引, v.v.
 • Rút ra, như "dẫn đao" 引刀 rút dao, "dẫn kiếm" 引劍 tuốt gươm, v.v.
 • Bỏ đi, như "dẫn thoái" 引退, "dẫn tị" 引避 nghĩa là tháo thân lui đi.
 • Kéo dài, như "dẫn cảnh thụ hình" 引頸受刑 vươn cổ chịu hình, "dẫn nhi thân chi" 引而伸之 kéo cho duỗi ra.
 • Dẫn dụ.
 • Tên thước đo. Mười trượng là một "dẫn".
 • Phép bán muối lấy dẫn tính nhiều ít, mỗi dẫn là hai trăm cân, nên chỗ bán muối gọi là "dẫn ngạn" 引岸, số bán được bao nhiêu gọi là "dẫn ngạch" 引額. Các hàng hóa khác cũng có khi dùng chữ ấy. Như "trà dẫn" 茶引 chè bán được bao nhiêu, "tích dẫn" 錫引 thiếc bán được bao nhiêu.
 • Một âm là "dấn". Dây kéo xe đám ma. Nay cũng gọi sư đưa đám ma là "phát dấn" 發引.
 • Khúc hát, Sái Ung nhà Hán có bài "tư quy dấn" 思歸引.
 • Tên thể văn cũng như bài tựa. Như trên đầu các cuốn thơ từ có một bài tựa ngắn gọi là "tiểu dấn" 小引.
1 | 2 | 3 | 4


Từ hánÂm hán việtNghĩa
離す DẪN LY kéo tách ra
用句 DẪN DỤNG CÚ câu trích dẫn; dẫn chứng (văn học)
渡し地 DẪN ĐỘ ĐỊA nơi giao
受渡し DẪN THỤ,THỌ ĐỘ chứng từ khi trả tiền
付ける DẪN PHÓ kéo sát vào bên cạnh; thu hút
け相場(取所) DẪN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG THỦ DẪN SỞ giá đóng cửa (sở giao dịch)
き続き DẪN TỤC tiếp tục; liên tiếp
き延ばす DẪN DIÊN kéo dài
き付ける DẪN PHÓ thu hút
DẪN KIM cò súng
DẪN DỤNG sự trích dẫn
渡しの一般条件 DẪN ĐỘ NHẤT BAN,BÁN ĐIỀU KIỆN điều kiện chung giao hàng
受済手形 DẪN THỤ,THỌ TẾ THỦ HÌNH hối phiếu đã chấp nhận
下げる DẪN HẠ kéo xuống; hạ xuống; làm tụt xuống; khấu trừ đi
け相場 DẪN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá cuối ngày (sở giao dịch)
き継ぐ DẪN KẾ chuyển giao; làm tiếp
き延す DẪN DIÊN kéo dài
き下げる DẪN HẠ giảm thấp; hạ thấp
退する DẪN THOÁI,THỐI rút lui; nghỉ; giải nghệ; nghỉ hưu
率する DẪN XUẤT dẫn đàu
渡し DẪN ĐỘ giao;giao hàng
受拒絶証書(手形) DẪN THỤ,THỌ CỰ TUYỆT CHỨNG THƯ THỦ HÌNH giấy chứng nhận từ chối chấp nhận (hối phiếu)
上げる DẪN THƯỢNG nâng giá; đề bạt
け目 DẪN MỤC nhược điểm; tính tự ty
き継ぎ DẪN KẾ chuyển giao; làm tiếp
き巻く DẪN CẢI lôi cuốn
き上げる DẪN THƯỢNG nâng giá; đề bạt
退 DẪN THOÁI,THỐI sự rút lui; sự nghỉ
火する DẪN HỎA dẫn hoả
止める DẪN CHỈ kéo lại; làm ngừng trệ; lôi kéo
受手形 DẪN THỤ,THỌ THỦ HÌNH chấp nhận bảo lãnh hối phiếu;hối phiếu đã chấp nhận;hối phiếu được chấp nhận
っ込む DẪN VÀO co lại; lõm vào rơi xuống
ける DẪN tan tầm; tan học
き算 DẪN TOÁN phép trừ
き寄せる DẪN KÝ dành;giật;kéo lại;lôi cuốn
き上げ DẪN THƯỢNG nâng giá; đề bạt
返す DẪN PHẢN lặp đi lặp lại
DẪN TRIỀU,TRÀO thủy triều xuống
替え券 DẪN THẾ KHOÁN phiếu đổi
受人 DẪN THỤ,THỌ NHÂN người chấp nhận
っ越す DẪN VIỆT chuyển nhà;dời nhà;dọn đi;dọn nhà
DẪN chăng;dẫn;kéo; rút; bị (cảm); tra;trừ;uốn cong
き破る DẪN PHÁ cấu véo;xé rách
き吊り DẪN ĐIẾU Thành sẹo; chứng chuột rút
きむしる DẪN xách
起す DẪN KHỞI xui bẩy
渡遅延 DẪN ĐỘ TRÌ DIÊN chậm giao
替え DẪN THẾ trao đổi
受ける DẪN THỤ,THỌ tiếp nhận; tiếp đón
っ越し DẪN VIỆT chuyển nhà
き離す DẪN LY kéo tách ra
き物 DẪN VẬT quà tặng
き受け地 DẪN THỤ,THỌ ĐỊA nơi chấp nhận
きつる DẪN nhăn; nhăn nhó
責する DẪN TRÁCH nhận trách nhiệm
渡港 DẪN ĐỘ CẢNG cảng giao
換て DẪN HOÁN ngược lại
DẪN THỤ,THỌ chấp hành;chấp nhận bảo lãnh
っ繰り返る DẪN TÀO,TAO PHẢN lật trở lại; đổ xuống
き金 DẪN KIM cò súng
き潮 DẪN TRIỀU,TRÀO thủy triều xuống
き受け商社 DẪN THỤ,THỌ THƯƠNG XÃ người chấp nhận
きずる DẪN kéo lê;vãn
DẪN TRÁCH sự nhận trách nhiệm
渡契約 DẪN ĐỘ KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng giao nhận
換え DẪN HOÁN sự trao đổi; sự giao nhận
取る DẪN THỦ lấy lại; nhận
っ掛る DẪN QUẢI móc vào; bị lừa gạt
き返す DẪN PHẢN quay trở lại; quay ngược lại
き渡す DẪN ĐỘ bàn giao
き受ける DẪN THỤ,THỌ đảm nhận;đảm nhiệm
きずり去る DẪN KHỨ,KHỦ kéo đi
裂く DẪN LIỆT xé rách
渡し条件 DẪN ĐỘ ĐIỀU KIỆN điều kiện giao hàng
抜く DẪN BẠT nhổ lên; kéo ra
取り人なき貨物 DẪN THỦ NHÂN HÓA VẬT hàng vô chủ
っ掛ける DẪN QUẢI treo; móc vào
き起す DẪN KHỞI kéo dậy; nâng dậy; dựng dậy
き止める DẪN CHỈ kéo lại; làm ngừng trệ; lưu giữ;níu
き取る DẪN THỦ lấy lại; nhận
きずって歩く DẪN BỘ kéo lê
締める DẪN ĐẾ thắt chặt lại;xiết
渡し期限 DẪN ĐỘ KỲ HẠN hạn giao
戻す DẪN LỆ kéo về; đón về
DẪN LỰC lực hấp dẫn; lực hút;sức hút
っ掛かる DẪN QUẢI móc vào; bị lừa gạt; dính líu
き起こす DẪN KHỞI dẫn đến;gây;gây ra
き替えに DẪN THẾ ngược lại
き取する DẪN THỦ đi buôn
DẪN giật
締め DẪN ĐẾ thắt chặt lại
渡し書類き換え DẪN ĐỘ THƯ LOẠI DẪN HOÁN chuộc chứng từ gửi hàng
DẪN HỘ cửa kéo
分け DẪN PHÂN sự hòa (tỷ số); sự ngang điểm
っ張る DẪN TRƯƠNG kéo; lôi kéo
き裂く DẪN LIỆT đứt;xé rách
き替え DẪN THẾ trao đổi
き分け DẪN PHÂN hoà; huề; ngang điểm
続き DẪN TỤC tiếp tục; liên tiếp
渡し時期 DẪN ĐỘ THỜI KỲ hạn giao
1 | 2 | 3 | 4