Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 夊TRUY
Hán

TRUY- Số nét: 03 - Bộ: TRUY 夂

ONスイ
KUN ゆき
  すいにょう
  • Dến sau. Ngày xưa dùng như chữ "chung" 終.