Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 都ĐÔ
Hán

ĐÔ- Số nét: 11 - Bộ: ẤP 邑

ONト, ツ
KUN みやこ
  くに
 
 
  づめ
  みや
  • Kinh đô, kẻ chợ. Như "đô hội" 都會 chỗ tụ họp đông đúc lớn. Chỗ vua đóng đô gọi là "đô". Như "kiến đô" 建都 xây dựng kinh đô, "thiên đô" 遷都 dời kinh đô ra đóng chỗ khác.
  • Choáng đẹp. Như "y phục lệ đô" 衣服麗都 quần áo choáng đẹp.
  • Lời khen gợi tán thán.
  • Tóm. Như "đại đô" 大都 đại khái tất cả, "đô thị" 都是 đều thế, v.v.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
市から ĐÔ THỊ từ thiện
銀キャッシュサービス ĐÔ NGÂN Dịch vụ Tiền mặt Ngân hàng
ĐÔ THỊ đô thị;thành;thành phố;thành thị;thị thành
ĐÔ BỈ Thành phố và nông thôn
ĐÔ HỢP sự thuận tiện; sự thuận lợi;tình huống; hoàn cảnh; điều kiện
道府県 ĐÔ ĐẠO PHỦ HUYỆN sự phân chia hành chính của Nhật.
ĐÔ NỘI khu vực thủ đô
議選 ĐÔ NGHỊ TUYỂN cuộc bầu cử hội đồng Tokyo
会人 ĐÔ HỘI NHÂN dân thành phố
議会 ĐÔ NGHỊ HỘI Hội đồng Tokyo
ĐÔ HỘI đô hội;đô thị;thành;thành thị; thành phố
ĐÔ LẬP thành phố; đô thị
ĐÔ NHÂN người thủ đô
ĐÔ CHÍNH,CHÁNH chính quyền thủ phủ Tokyo
ĐÔ thủ đô
ĐÔ TÂM trung tâm thành phố; trung tâm đô thị
ĐÔ ĐỘ mỗi lúc; bất kỳ lúc nào
ĐÔ SẢNH tòa đô chính;văn phòng chính phủ Tokyo
市計画 ĐÔ THỊ KẾ HỌA kế hoạch thành phố
市化 ĐÔ THỊ HÓA Sự đô thị hóa
市再開発 ĐÔ THỊ TÁI KHAI PHÁT Sự tái thiết thành thị; tái thiết đô thị
市ガス ĐÔ THỊ ga dùng cho thành phố
市を包囲する ĐÔ THỊ BAO VI vây thành
THỦ ĐÔ kinh đô;thủ đô
ĐẠI ĐÔ THỊ thành phố lớn
ĐẠI ĐÔ HỘI đô hội
NAM ĐÔ Kinh đô ở miền Nam (Nara)
KINH ĐÔ PHỦ phủ Kyoto; tỉnh Kyoto
KINH ĐÔ THỊ Kyoto; thành phố Kyoto
BẤT ĐÔ HỢP không thích hợp; không thích nghi; không ổn thỏa;sự không thích hợp; sự không thích nghi; sự không ổn thỏa
ĐẾ ĐÔ đế đô
HIẾU,HẢO ĐÔ HỢP thuận lợi; đúng thời cơ; đúng dịp;trạng thái thuận lợi; sự đúng thời cơ; sự đúng dịp; thuận lợi; đúng thời cơ; đúng dịp
THỦ ĐÔ QUYỀN vùng trung tâm thủ đô
ĐIỆN ĐÔ sự dời đô
を建設する THỦ ĐÔ KIẾN THIẾT đô thành;đóng đô
田園 ĐIỀN VIÊN ĐÔ THỊ thành phố có nhiều công viên cây xanh
東京 ĐÔNG KINH ĐÔ CHÍNH,CHÁNH chính quyền thủ phủ Tokyo
東京 ĐÔNG KINH ĐÔ Thành phố Tokyo và các địa phương xung quanh Tokyo
天気 THIÊN KHÍ ĐÔ HỢP điều kiện thời tiết
財団法人京高度技術研究所 TÀI ĐOÀN PHÁP NHÂN KINH ĐÔ CAO ĐỘ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỞ Viện nghiên cứu công nghệ phần mềm tiên tiến & cơ điện tử Kyoto