Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 帛BẠCH
Hán

BẠCH- Số nét: 08 - Bộ: BẠCH 白

ONハク
KUN きぬ
  • Luạ, thứ dệt bằng tơ trần gọi là bạch.