Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皇HOÀNG
Hán

HOÀNG- Số nét: 09 - Bộ: BẠCH 白

ONコウ, オウ
KUN おうじ
  おお
 
  • To lớn, tiếng gọi tôn kính. Như hoàng tổ 皇祖 ông, hoàng khảo 皇考 cha, v.v.
  • Vua, từ nhà Tần trở về sau đều gọi vua là Hoàng đế 皇帝.
  • Hoàng hoàng 皇皇 rực rỡ, ngơ ngác, sợ hãi. Như Khổng Tử tam nguyệt vô quân tắc hoàng hoàng như dã 孔子三月無君,則皇皇如也 (Mạnh Tử 孟子) đức Khổng Tử ba tháng không giúp được vua thì ngơ ngác cả người, nhân tâm hoàng hoàng 人心皇皇 lòng người sợ hãi nao nao.
  • Dường hoàng chính đại cao minh.
  • Nhà không có bốn vách.
  • Cứu chính, giúp cho vua vào đường chính.
  • Cái mũ trên vẽ lông cánh chim.
  • Chỗ hổng trước cái mả xây để đút áo quan vào.
  • Chỗ trước cửa buồng ngủ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HOÀNG KHẢO tiên đế
HOÀNG VỊ ngôi hoàng đế; vị trí hoàng đế
HOÀNG HẬU hoàng hậu
后陛下 HOÀNG HẬU BỆ HẠ hoàng hậu điện hạ; muôn tâu hoàng hậu
HOÀNG QUỐC đế quốc Nhật
太子 HOÀNG THÁI TỬ,TÝ hoàng thái tử; thái tử
太子妃 HOÀNG THÁI TỬ,TÝ PHI công chúa; công nương
HOÀNG NỮ công chúa
HOÀNG TÔN,TÔNG tổ tiên của Hoàng đế
HOÀNG THẤT hoàng thất; hoàng gia
室費 HOÀNG THẤT PHÍ chi phí Hoàng gia
HOÀNG CUNG hoàng cung
宮警察 HOÀNG CUNG CẢNH SÁT ngự lâm quân
HOÀNG CƯ Hoàng cung
HOÀNG ĐẾ hoàng đế; hoàng thượng
HOÀNG TỘC hoàng tộc
HOÀNG TỔ hoàng tổ; tổ tiên của hoàng đế
HOÀNG QUÂN quân đội của vua (Nhật)
室典範 HOÀNG THẤT ĐIỂN PHẠM quy tắc Hoàng gia; luật lệ Hoàng gia
NHÂN HOÀNG Hoàng đế
THIÊN HOÀNG hoàng đế;thiên hoàng;vua
THIÊN HOÀNG GIA hoàng gia
崇拝 THIÊN HOÀNG SÙNG BÀI sự tôn sùng hoàng đế
THIÊN HOÀNG KỲ lá cờ của vua
THIÊN HOÀNG BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng
誕生日 THIÊN HOÀNG ĐẢN SINH NHẬT Ngày sinh của Nhật hoàng
陛下 THIÊN HOÀNG BỆ HẠ tâu thiên hoàng bệ hạ
PHÁP HOÀNG giáo hoàng
天照大神 THIÊN CHIẾU HOÀNG ĐẠI THẦN nữ thần Mặt trời