Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皎KIỂU,HIỆU
Hán

KIỂU,HIỆU- Số nét: 11 - Bộ: BẠCH 白

ONキョウ, コウ
KUN皎い きよい
  皎い しろい
  • Trắng, sạch, sáng sủa. Ta quen đọc là chữ hiệu.