Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皃MẠO
Hán

MẠO- Số nét: 07 - Bộ: BẠCH 白

ONボウ, バク
KUN かたち
  かたどる