Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皈QUY
Hán

QUY- Số nét: 09 - Bộ: BẠCH 白

ON
KUN皈る かえる
  皈す かえす
  皈る おくる
  皈ぐ とつぐ
  • Quy phục, dốc lòng tin theo gọi là quy y 皈依. Nhà Phật có ba phép quy y. (1) Quy y Phật, (2) Quy y Pháp, (3) Quy y Tăng. Quy y là bỏ nơi tối tăm mà đem cả thân tâm quay về nơi sáng tỏ vậy.