Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皙TÍCH
Hán

TÍCH- Số nét: 13 - Bộ: BẠCH 白

ONシャク, セキ
KUN皙い しろい
  • Người trắng (màu da).