Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冽LIỆT
Hán

LIỆT- Số nét: 08 - Bộ: BĂNG 冫

ONレツ, レイ
KUN冽い きよい
  • Khí rét. Như thanh liệt 清冽 rét giá.