Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匏BÀO
Hán

BÀO- Số nét: 11 - Bộ: BAO 勹

ONホ, ホウ
KUN ひさご
  • Quả bầu. Sách Luận-ngữ nói : Ngô khởi bào qua dã tai, yên năng hệ nhi bất thực 吾豈匏瓜也哉焉能?而不食 Ta hà phải là quả bầu đâu ! Sao hay treo mà ăn không được. Tục gọi kẻ sĩ không được dùng làm quan là bào hệ 匏? nghĩa là để hơ hão thôi, không có dùng làm gì.
  • Tiếng bầu, một thứ tiếng trong bát âm.