Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匍BỒ
Hán

BỒ- Số nét: 09 - Bộ: BAO 勹

ON
KUN匍う はう
  • Bồ bặc 匍匐 bò lổm ngổm, như bồ bặc bôn tang 匍匐奔喪 bò dạch về chịu tang, nghĩa là thương quá không đi được phải chống gậy mà bò tới.