Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匆THÔNG
Hán

THÔNG- Số nét: 05 - Bộ: BAO 勹

ONソウ
KUN匆しい いそがしい
  • Tục dùng như chữ thông 怱 dáng vội vàng.