Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旬TUẦN
Hán

TUẦN- Số nét: 06 - Bộ: BAO 勹

ONジュン, シュン
  • Tuần, mười ngày gọi là một tuần, một tháng có ba tuần. Từ mồng một đến mồng mười là thượng tuần 上旬, từ mười một đến hai mươi là trung tuần 中旬, từ hai mười mốt đến ba mươi là hạ tuần 下旬. Tục bảo một năm dưới trần bằng một ngày trên trời, cho nên sự chúc thọ gọi mười năm là một tuần. Như thất tuần thượng thọ 七旬上壽, bát tuần thượng thọ 八旬上壽, v.v.
  • Khắp. Như lai tuần lai tuyên 來旬來宣đi khắp nơi để tuyên bố đức chánh của vua.
  • Một âm là quân. Một thứ thuế bắt dân phải làm việc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TUẦN tuần; giai đoạn gồm 10 ngày
TRUNG TUẦN trung tuần; 10 ngày giữa một tháng
HẠ TUẦN hạ tuần
THƯỢNG TUẦN thượng tuần; 10 ngày đầu của tháng