Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 登ĐĂNG
Hán

ĐĂNG- Số nét: 12 - Bộ: BÁT 癶

ONトウ, ト, ドウ, ショウ, チョウ
KUN登る のぼる
  登がる あがる
  たか
  のぼし
  のぼり
  のり
  • Lên, như "đăng lâu" 登樓 lên lầu.
  • Chép lên, như "đăng tái" 登載 ghi chép lên sổ.
  • Kết quả, chín. Như "ngũ cốc bất đăng" 五穀不登 (Mạnh Tử 孟子) năm giống thóc không chín (nói ý mất mùa).
  • Ngay, như "đăng thì" 登時 tức thì, ngay bấy giờ.
  • Xin lĩnh nhận của người ta cho cũng gọi là "đăng" là có kính tôn kính.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
録済 ĐĂNG LỤC TẾ đã đăng ký
用する ĐĂNG DỤNG phân công; chỉ định; bổ nhiệm
ĐĂNG TRƯỜNG lối vào; sự đi vào;sự ra (sân khấu); việc lên (sân khấu); sự đăng đàn;sự tung ra thị trường; sự bày bán lần đầu tiên;sự xuất hiện (trên màn ảnh)
録機関 ĐĂNG LỤC CƠ,KY QUAN cơ quan đăng ký
ĐĂNG DỤNG sự phân công; sự chỉ định; sự bổ nhiệm
ĐĂNG được đưa ra; được đặt ra (trong chương trình);được thăng chức;giương buồm;leo;tăng; đi lên; leo;trèo
録商標 ĐĂNG LỤC THƯƠNG TIÊU nhãn hiệu đăng ký;thương hiệu đã đăng ký
校拒否 ĐĂNG HIỆU,GIÁO CỰ PHỦ Sự trốn học
り口 ĐĂNG KHẨU cửa lên; đường lên
録する ĐĂNG LỤC đăng bộ
校する ĐĂNG HIỆU,GIÁO có mặt (ở trường)
録する ĐĂNG LỤC đăng ký; ghi vào sổ sách
ĐĂNG HIỆU,GIÁO sự có mặt (ở trường)
ĐĂNG LỤC sự đăng ký; sổ sách đăng ký
庸する ĐĂNG DUNG phân công; chỉ định; bổ nhiệm;thăng cấp; thăng chức
記簿 ĐĂNG KÝ BỘ sổ đăng ký
ĐĂNG DUNG sự phân công; sự chỉ định; sự bổ nhiệm;sự thăng cấp; sự thăng chức
記税 ĐĂNG KÝ THUẾ thuế trước bạ
山者 ĐĂNG SƠN GIẢ Người leo núi
記番号欄 ĐĂNG KÝ PHIÊN HIỆU LAN cột đăng ký số
山帽 ĐĂNG SƠN MẠO mũ dành cho người leo núi
記料 ĐĂNG KÝ LIỆU phí đăng ký
山家 ĐĂNG SƠN GIA Người leo núi
記所 ĐĂNG KÝ SỞ bản đăng ký;cơ quan đăng ký;nơi đăng ký;Văn phòng đăng ký
山客 ĐĂNG SƠN KHÁCH Người leo núi
記する ĐĂNG KÝ đăng ký;trước bạ
山口 ĐĂNG SƠN KHẨU cửa lên núi
ĐĂNG KÝ sự đăng ký
山する ĐĂNG SƠN leo núi
ĐĂNG LÂM sự lên ngôi
ĐĂNG SƠN sự leo núi
録証明書(船) ĐĂNG LỤC CHỨNG MINH THƯ THUYỀN giấy chứng nhận đăng ký (tàu biển)
ĐĂNG ĐỆ sự thi đỗ
壇する ĐĂNG ĐÀN đăng đàn
録簿 ĐĂNG LỤC BỘ sổ đăng ký;Thư mục; sổ đăng ký
竜門 ĐĂNG LONG MÔN cổng chào; bước khởi đầu (trong nấc thang danh vọng)
場する ĐĂNG TRƯỜNG đi vào;ra (sân khấu);tung ra thị trường; bày bán lần đầu tiên;xuất hiện (trên màn ảnh)
LANG ĐĂNG sự bơi vượt thác (cá)
NHAM ĐĂNG leo núi đá
SƠN ĐĂNG sự leo núi; sự trèo núi; leo núi
MAN ĐĂNG Sự thúc đẩy nhanh; tăng nhanh vùn vụt
木に MỘC ĐĂNG leo cây
山に SƠN ĐĂNG đăng sơn;trèo núi
商業 THƯƠNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ sổ đăng ký thương mại
人才 NHÂN TÀI ĐĂNG DỤNG sự tuyển dụng tầng lớp cao cấp (cho công ty)
よじ ĐĂNG leo trèo;lọt;trèo leo;trèo; leo
高く CAO ĐĂNG trèo cao
階段を GIAI ĐOẠN ĐĂNG leo thang
木によじ MỘC ĐĂNG trèo cây