Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 兌ĐOÁI
Hán

ĐOÁI- Số nét: 07 - Bộ: BÁT 八

ONダ, エイ, エツ, タイ
KUN兌ぶ よろこぶ
 
  • Quẻ đoái, một quẻ trong tám quẻ (bát quái).
  • Dổi. Như đoái hoán 兌換 đổi tiền.
  • Thẳng. Như tùng bách tư đoái 松柏斯兌 cây tùng cây bách ấy thẳng.
  • Suốt. Như hành đạo đoái hĩ 行道兌矣 làm đạo được suốt vậy.