Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 猷DU
Hán

DU- Số nét: 13 - Bộ: BÁT 八

ONユウ, ヨウ
KUN はかりごと
  猷る はかる
  • Mưu kế.
  • Dạo.
  • Vẽ.
  • Dùng làm tiếng than thở.