Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冀KÍ
Hán

KÍ- Số nét: 16 - Bộ: BÁT 八

ON
KUN冀う こいねがう
  冀わくは こいねがわくは
  • Châu Kí, thuộc tỉnh Hà Nam nước Tầu bây giờ.
  • Muốn. Như hy kí 希冀 mong mỏi.