Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 忿PHẪN
Hán

PHẪN- Số nét: 08 - Bộ: BÁT 八

ONフン
KUN忿る いかる
  忿 いかり
  • Giận cáu, nhân giận phát cáu, không đoái gì nữa gọi là phẫn. Như phẫn bất dục sinh 忿不欲生 tức giận chẳng muốn sống.