Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剪TIỄN
Hán

TIỄN- Số nét: 11 - Bộ: BÁT 八

ONセン
KUN剪る きる
  剪む つむ
  • Tục dùng như chữ 翦.