Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 翦TIỄN
Hán

TIỄN- Số nét: 15 - Bộ: BÁT 八

ONセン
  • Cái kéo, tục quen viết là 剪.
  • Xén, cắt.
  • Phát sạch, như "tiễn diệt" 翦滅 trừ cho tiệt hết.
  • Nông, nhạt, sắc nhạt.