Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 并TINH,BÍNH
Hán

TINH,BÍNH- Số nét: 06 - Bộ: BÁT 八

ONヘイ, ヒョウ
KUN并せる あわせる
  并ぶ ならぶ
  • (Động) Hợp. Thông với tịnh 併. ◎Như: Ngô tịnh ư Việt 吳并於越 nước Ngô hợp với nước Việt.
  • (Động) Bao gồm. ◎Như: hỉ cụ tham tịnh 喜懼參并 vui mừng lo sợ gồm cả.
  • (Phó) Cùng nhau, đều. Thông với tịnh 並. ◇Chiến quốc sách 戰國策: (Bạng duật) lưỡng giả bất khẳng tương xả, ngư giả đắc nhi tịnh cầm chi (蚌鷸)兩者不肯相舍, 漁者得而并禽之 (Yên sách nhị 燕策二) (Trai cò) hai con không chịu buông thả cho nhau, mà ông chài bắt được cả hai.
  • (Phó) Dùng trước từ phủ định, làm tăng thêm ý phủ định: quyết (không), hoàn toàn (không). Thông với tịnh 並. ◎Như: nhĩ dĩ vi tha bổn, ngã tịnh bất nhận vi như thử 你以為他笨, 我并不認為如此 anh cho rằng nó ngu, tôi hoàn toàn không chấp nhận như thế.
  • (Giới) Ngay cả. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: Tuần dư, trượng chí bách, lưỡng cổ gian nùng huyết lưu li, tịnh trùng bất năng hành tróc hĩ 旬餘, 杖至百, 兩股間膿血流離, 并蟲不能行捉矣 (Xúc chức 促織) Hơn mười ngày, bị đánh tới một trăm gậy, giữa hai đùi máu mủ ra lênh láng, đến cả dế cũng không đi bắt được nữa.
  • Một âm là tinh. (Danh) Tên đất Tinh Châu 并州.
  • (Danh) Tên riêng của thành phố Thái Nguyên 太原, thuộc tỉnh Sơn Tây 山西.