Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 酋TÙ
Hán

TÙ- Số nét: 09 - Bộ: BÁT 八

ONシュウ, ジュ
KUN おさ
  ふるざけ
  さけのつかさ
  • Một chức quan đầu coi về việc rượu. Vì thế nên người đứng đầu một đoàn thể gọi là "tù trưởng" 酋長.
  • Chọn. Như Kinh Thi 詩經 có câu "tự tiên công tù hĩ" 似先公酋矣 chọn làm nên được cái công của tiên quân.
  • Rượu ngấu.
  • Ông tướng.